top of page

Algemene VOORWAARDEN 

Annulering coaching

Tot drie werkdagen voor aanvang is annulering mogelijk zonder betalingsverplichtingen. Binnen drie werkdagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering training

 

Tot zeven werkdagen voor aanvang is annulering mogelijk zonder betalingsverplichting. Binnen zeven werkdagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. 

Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten ter uitvoering van trainingen en workshops e.d., dan wel advisering in de ruimste zin des woords van Mind Today gevestigd te Utrecht, hierna te noemen de gebruiker.1.2  De deelnemer c.q. opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.1.3  Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.1.4  Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.1.5  Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1  Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2.2  Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1  Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2  In geval van een opdracht zonder voorafgaande aanbieding door de gebruiker, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer deze binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk door de gebruiker wordt bevestigd.

3.3  Indien voor een goede uitvoering van de opdracht door de gebruiker meerwerk moet worden verricht dan dat in de opdracht is vermeld en/of door de wederpartij wordt opgegeven, wordt zulks bij de wederpartij in rekening gebracht.

3.4 A  Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.4 B   In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht.

Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4 Inschakeling derden

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen, zulks uitsluitend ter beoordeling aan de gebruiker.

 

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1  Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. het product geleverd moeten worden, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van de goederen dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.2  Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.3  Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.

5.4  De gebruiker is bevoegd ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen, vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen alvorens tot het verrichte van de prestatie over te gaan.

5.5  De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door de gebruiker noodzakelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 6 Deelname trainingen en workshops e.d.

6.1  Het staat de gebruiker te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training en/of een workshop e.d. te wijzigen en de opleiders en het materiaal te vervangen, zonder dat de wederpartij daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.

6.2  De wederpartij heeft, enkel en alleen indien de wederpartij zelf de accommodatie buiten de gebruiker om heeft geregeld, tot 6 weken voor de aanvang van de training en/of de workshop e.d. éénmalig het recht om de training en/of de workshop e.d. te verschuiven naar een later, uiterlijk 6 maanden later, gelegen tijdstip.

6.3  De gebruiker heeft het recht zonder opgave van redenen de wederpartij voor aanvang van de training en/of de workshop e.d. van deelname uit te sluiten, in welke gevallen de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de gebruiker betaalde bedrag.

6.4  De gebruiker behoudt zich het recht voor de wederpartij de toegang tot de training en/of de workshop e.d. te weigeren, indien deze meer dan 1 uur te laat komt en indien dit naar het oordeel van de gebruiker een verstorende werking heeft op de trainingsactiviteiten. De wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige terugbetaling.

6.5  Tevens behoudt de gebruiker zich het recht voor de wederpartij die zich misdraagt uit de training en/of de workshop e.d. te verwijderen, indien die misdraging naar het oordeel van de gebruiker een verstorende werking heeft op de trainingsactiviteiten e.d. De wederpartij heeft in dit geval geen recht op enige terugbetaling.

6.6  De wederpartij kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een passende vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan de gebruiker wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training en/of de workshop e.d. Vervanging na het begin van de training en/of de workshop e.d. is uitdrukkelijk verboden.

 

Artikel 7 Reclames

7.1  De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de gebruiker ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

7.2  Onder bekwame tijd in het vorige lid van dit artikel wordt verstaan 14 dagen na beëindiging van de onderhavige overeenkomst. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de verrichte prestatie aan de gebruiker te worden gemeld.

 

7.3  Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de prestaties geacht goed te zijn verricht, en vervalt het recht op reclame.

7.4  Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, op straffe van verval van het recht op reclame.

7.5  In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1  De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.

8.2  Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker inschakelt.

8.2  Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de gegeven training en/of workshop e.d. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

8.3  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

8.4 A  In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

8.4 B  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

8.5  De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A  voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

B  voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

C  voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

Artikel 9 Betaling 

9.1  Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden - ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2  Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A  zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet¬beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

B  zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

C  zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00.

 9.3  Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

9.4  Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.5  Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6 A  Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

9.6 B  Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1  De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

10.2  Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1  De gebruiker is rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de trainingen en de workshops e.d. en alle in verband daarmee door of namens de gebruiker uitgegeven folder en catalogi, rapporten, tekeningen, ontwerpen, programmatuur e.d.

11.2  Alle van of namens de gebruiker in het kader van de training en/of de workshop e.d. verkregen informatie en (werk)materiaal e.d. is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de wederpartij.

11.3  Het is de wederpartij niet toegestaan de verkregen informatie en (werk)materiaal e.d. op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

11.4  De wederpartij is gehouden de desbetreffende stukken op eerste verzoek aan de gebruiker te retourneren op straffe van een boete van € 100,00 per dag.

 

Artikel 12 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1  Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de wederpartij worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

13.2  De gebruiker zal ten aanzien van het gebruik van voor de training en/of de workshop e.d. verstrekte en/of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1  In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

14.2  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en; natuurverschijnselen één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

14.3  In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.

 

Artikel 15 Annulering en ontbinding

15.1 A  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

15.1 B  Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

15.2  Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt, en middels een aan de gebruiker gericht aangetekend schrijven. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

15.3  Annulering van trainingen en/of workshops e.d. in combinatie met de vervaardiging van cursus- of onderwijsmateriaal kan kosteloos plaatsvinden tot 6 weken voor aanvang van de cursus. Vanaf 6 weken tot 3 weken voor aanvang van de training en/of de workshop e.d. is de helft van de vergoeding voor de desbetreffende training en/of workshop e.d. verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan 3 weken voor aanvang van de training en/of de workshop e.d. wordt geannuleerd.

15.4  Annulering dient 6 weken voor aanvang van de training en/of de workshop e.d. te gebeuren, hierbij is de wederpartij verplicht tot het betalen van € 50,- annuleringskosten. Bij annulering binnen 6 weken voor de aanvang van de training en/of de workshop e.d. is de wederpartij verplicht tot betaling van het volledige deelnemersbedrag. In geval de wederpartij de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training en/of de workshop e.d. deelneemt, heeft deze geen recht op enige terugbetaling.

15.5  De gebruiker heeft het recht zonder opgaaf van redenen een training en/of een workshop e.d. te annuleren in welk geval de wederpartij recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de gebruiker betaalde bedrag, zonder dat de gebruiker is gehouden tot vergoeding van schade of kosten.

15.6  De gebruiker is gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van de training en/of de workshop e.d. te wijzigen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

16.1  Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

16.2  Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

16.3  In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

 

 

bottom of page